Privacy beleid

TV De Bongerd hecht waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens en welke rechten u heeft.  

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. TV De Bongerd houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze door u zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy; 
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. 

Als TV De Bongerd zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: [email protected]

Waarvoor gebruiken we uw gegevens 

In onderstaande tabel kunt u terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.  

Doel  Welke persoonsgegevens  Grondslag   Bewaartermijn  Ontvangers 
Uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst.  Roepnaam 
Voorletters 
Achternaam 
Geslacht 
Adres 
Geboortedatum 
Telefoonnummer 
E-mail adres 
IBAN 
Lidnummer 
Pasfoto 
Bondsnummer 
Uitvoering van de overeenkomst  Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.  Penningmeester 

 

ledenadministrateur 

Accountant 

Belastingdienst 

KNLTB 

Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief  Voornaam 
Achternaam 
E-mailadres 
Uitvoering van de overeenkomst  Zolang als men aangemeld is.  E-marketingtools 

 

Verstrekking aan KNLTB 

Als lid van TV de Bongerd, bent u eveneens rechtstreeks lid van de KNLTB. De leden zijn dus zowel leden van de vereniging als dat het leden van KNLTB zijn. Alle leden worden vertegenwoordigd door de Ledenraad van de KNLTB en alle leden zijn dus gebonden aan besluiten van de Ledenraad. Zowel de KNLTB als TV De Bongerd treden op als verwerkingsverantwoordelijke.  

Verstrekking aan derden 

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de overeenkomst die TV De Bongerd met u heeft. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt. 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.  

De KNLTB mag de NAW-gegevens en/of telefoonnummers van leden voor aanbiedingen of acties delen met partners van de KNLTB. De grondslag voor het delen van persoonsgegevens met partners van de KNLTB is gebaseerd op een gerechtvaardigd belang, dat is ontstaan door beslissingen die de Ledenraad hierover heeft genomen in 2007 (post) en afgelopen december 2017 (telefonie). Individuele toestemming van een lid is hierdoor geen vereiste meer. Als lid kunt u aangeven geen acties of aanbiedingen van partners van de KNLTB wensen te ontvangen via het formulier op de KNLTB website (https://knltb.nl/overig/formulieren/overig/formulier-recht-van-verzet/) 

Bewaartermijn 

TV De Bongerd bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Indien De Bongerd voor specifieke gegevens een langere bewaartermijn hanteert (bijvoorbeeld omwille van de geschiedenis van de club) zal De Bongerd hiervoor instemming vragen van betrokkene.  

Beveiliging 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Verder zijn onze medewerkers geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. 

Rechten omtrent uw gegevens  

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 

Minderjarigen 

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen. 

Links naar andere websites 

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacy policy hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen. 

 Wijziging van de privacy policy 

De Vereniging past haar privacy policy van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacy policy regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er u per e-mail en via de website informeren. 

 Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 6 22248231

Clubhuis

De Wielstraat 24
4112 JT Beusichem

KVK-nummer

40156074